Algemene Voorwaarden Trimsalon

Artikel 1 - Definities
1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32171818.
2. Paws and Claws: Dierenspeciaalzaak en Trimsalon, Elzenlaan 6, 2612 VX Delft, Tel: 0031 (0)15-8871034, www.pawsandclaws.nl, contact@pawsandclaws.nl, KVKnr: 53561236, BTWnr: NL850927523B01, ABN: NL45ABNA0617380015,  gebruiker van deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder aangesloten bij de VVTN.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Paws and Claws een overeenkomst heeft gesloten.
4. Overeenkomst: iedere tussen Paws and Claws en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Paws and Claws zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.  
5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van Paws and Claws wordt gesteld.
6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.  

Artikel 2 - Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Paws and Claws en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door Paws and Claws aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Paws and Claws, derden worden betrokken. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Elk aanbod van Paws and Claws is vrijblijvend. Paws and Claws is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Paws and Claws dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft. 3. Een aanbod van Paws and Claws geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Paws and Claws, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand. 5. De opdrachtgever is gehouden Paws and Claws vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet
beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is Paws and Claws gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is Paws and Claws gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

Artikel 4 - Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
1. Paws and Claws is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.  2. Op verzoek van Paws and Claws is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan Paws and Claws teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.  3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan Paws and Claws te verstrekken.  

Artikel 5 - Meerwerk en Wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Paws and Claws zulks vorderen, is Paws and Claws gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Paws and Claws zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Paws and Claws gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Paws and Claws op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Paws and Claws de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Paws and Claws zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen. 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Paws and Claws een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.  6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 - Annuleringsvoorwaarden
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.   
3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

Artikel 7 - Reclames
1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Paws and Claws de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Paws and Claws. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Paws and Claws. 2. Indien een klacht van de opdrachtgever door Paws and Claws gegrond wordt bevonden, zal Paws and Claws zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Paws and Claws ter zijner beschikking te stellen op een tussen Paws and Claws en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip. 3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is Paws and Claws ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs. 4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan Paws and Claws, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

Artikel 8 - Opschorting en ontbinding
1. Paws and Claws is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Paws and Claws ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.  2. Voorts is Paws and Claws gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien: - het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Paws and Claws, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt; - het huisdier anderszins onhandelbaar is.   3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Paws and Claws gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever. 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Paws and Claws op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.  5. Indien Paws and Claws de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 9 - Prijzen en betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Paws and Claws vermelde prijzen richtprijzen. Paws and Claws is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.  2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Paws and Claws de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken,
is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Paws and Claws aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van Paws and Claws wordt afgehaald. 4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Paws and Claws voorgeschreven wijze. 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. 6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.  

Artikel 10 - Retentierecht
Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Paws and Claws gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Paws and Claws gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door Paws and Claws redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.  

Artikel 11 - Gegevensverwerking, bemiddeling en geschilbeslechting door VVTN
1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Paws and Claws alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten ondernemers uit te wisselen. 2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is Paws and Claws gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen Paws and Claws en de opdrachtgever. Paws and Claws kan VVTN machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer verplicht een dergelijk verzoek van Paws and Claws te aanvaarden. 3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent zijn klachten over Paws and Claws, aan de hand waarvan VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan optreden en/of jegens Paws and Claws passende maatregelen kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd het VVTN-lidmaatschap van Paws and Claws te beëindigen.    4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt. 5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden heeft ingestemd.  

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Paws and Claws is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan Paws and Claws toe te rekenen oorzaak. 2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door Paws and Claws komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van Paws and Claws beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
3. Indien Paws and Claws aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Paws and Claws aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Paws and Claws toegerekend kunnen worden;  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.  4. De aansprakelijkheid van Paws and Claws zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door Paws and Claws daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert. 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Paws and Claws, zal de opdrachtgever Paws and Claws vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Paws and Claws. 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Paws and Claws één jaar.

Artikel 13 - Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen Paws and Claws en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens Paws and Claws een beroep kan doen op VVTN overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.    
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 32171818